<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=548425&amp;fmt=gif">

Stratiteqs Blogg

close
Av Elin Brink
den 24 juni 2019

Det har alltid behövts ett bra samarbete mellan marknads- och säljavdelningen. Säljarna känner kunden och är experter på kunden medan marknadsförarna är experter på att skapa kampanjer. Den här artikeln fokuserar på vikten av samverkan mellan marknad och sälj – ofta kallat Smarketing – för att din Inbound Marketing-satsning ska bli så effektiv som möjligt.

Stratiteq Smarketing-1

Formalisera samarbetet mellan marknad och sälj

När företag börjar jobba med Inbound Marketing blir det tydligt att samarbetet mellan marknad och sälj måste bli ännu tajtare än tidigare. Säljarna kommer att behöva göra visst arbete som egentligen ligger inom marknad och omvänt – marknad behöver vara mer involverad i säljprocessen.

Det här kan lätt ge upphov till irritation och konflikter. En säljare kommer till exempel inte att vara så villig att jobba med marknadsföring om det inte ingår i arbetsbeskrivningen eller om denne inte mäts på det. 

Det finns därför goda skäl till att på något sätt formalisera samarbetet så att ingen medarbetare känner att den slösar tid på något som egentligen inte hör till arbetsuppgifterna.

Se till att ha återkommande Smarketing-möten mellan avdelningarna där ni löpande stämmer av kvaliteten på leadsen, konverteringar mellan nivåer, scoringmodellens struktur etcetera. I samtalen dyker det upp frågor och utmaningar som ni behöver fila vidare på.

Områden inom Inbound Marketing som tjänar på Smarketing

Inom Inbound Marketing finns det flera områden som tjänar på Smarketing, det vill säga att marknad och sälj jobbar tillsammans och sätter upp gemensamma mål:

Framtagande av underlag för contentproduktion

Det är framför allt säljarna som känner kunden och därför är det säljarna som har kunskapen som behövs för att utforma Buyer Personas. Det är även ofta säljarna som vet vad som intresserar dessa Buyer Personas och kan ge förslag på bra artikelämnen och keywords.

Kvalificering av leads

Marknad och sälj behöver gemensamt ta fram parametrar för hur leads ska kvalificeras och när ett lead ska överlämnas till sälj. Det här arbetet underlättas av nya system som är anpassade för arbete med Inbound Marketing, såsom Dynamics 365 for Marketing eller Hubspot, och som kan integreras med CRM-systemet.

Bearbetning av opportunities

När ett lead lämnas över till bearbetning av sälj och blir en opportunity behövs en gemensam syn på hur arbetet ska fortskrida. Marknad behöver få insikt om vilka opportunities som man kan fortsätta att bearbeta med andra kampanjer och vilka där det är viktigt att inte marknad går in och ”stör” i säljprocessen. Läs gärna mer om hur du avgör om din Inbound Marketing-satsning har lyckats här. 

Kundcase Inbound Marketing

Formalisera samarbetet med ett Service Level Agreement 

Det är inte ovanligt att just samarbetet mellan marknad och sälj är den främsta faktorn till att en Inbound Marketing-satsning inte tar fart. För att det inte ska uppstå gnissel och missförstånd mellan marknad och sälj är det viktigt att ni fastställer hur samarbetet ska se ut och har tydliga överenskommelser, ett så kallat Service Level Agreement, SLA. Det viktigaste i ett SLA är att tydligt fastställa när ett lead är redo för bearbetning av sälj. 

Integrerade system - formaliserat samarbete

På många företag har man integrerat systemen för Inbound Marketing och CRM. På systemnivå har man alltså satt upp formella regler för hur integrationen – samverkan – mellan systemen ska se ut. Därför är det naturligt att man även formaliserar det personliga samarbetet mellan avdelningarna.

Kontakta oss gärna om du veta mer om Inbound Marketing eller har specifika frågor om vilket av marknadens system som passar in i din organisation. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet. Ett annat tips är att ladda ned vårt kundcase med Bredband2 där vi berättar mer i detalj om hur de förberedde sig inför sin Marketing Automation-implementation.

Lycka till med din fortsatta process!


Relaterade blogginlägg:

Marketing | 2 minuter att läsa

Öka konverteringsgraden med kvalificerade leads

För de allra flesta företag är huvudmålet med marknadsföringen att förse sälj med kvalificerade leads som kan konvertera...

Marketing | 2 minuter att läsa

Identifiera rätt KPI:er för dina Inbound Marketing-kampanjer

Från att ha varit svårt att mäta har digitaliseringen gjort marknadsföring extremt mätbart. Men vad ska du mäta när du d...

Marketing | 2 minuter att läsa

Den manuella vägen fram till Marketing Automatiton

Även om du har de tekniska förutsättningarna på plats för att börja använda Marketing Automation så kommer det att kräva...